22112017

22112017

ရာထူးၾကီးလစာျမင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ေပါင္း (၂၉)ခု အား Dagon Glory Recruitment Services ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကုမၸဏီၾကီးအခ်ိဳ႕မွ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းေခၚယူေနပါသည္။
စီဗီပို႔ရန္ (ဓါတ္ပံုႏွင္႔တကြ): [email protected]

၀က္ဆိုက္ဒ္တြင္အလုပ္ရွာရန္: http://www.myanmarjoblink.com/user/jobseeker-register

စီဗီေဖာင္ေလွ်ာက္လႊာအားအမွတ္-၂၃(A)၊ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ေျမနီကုန္း၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္၍လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

21112017

21112017

Dagon Glory Recruitment Services ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွ 20th November 2017 တြင္ေခၚယူေနေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း (29) ခု အား စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

20112017

20112017

Dagon Glory Recruitment Services ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွ 20th November 2017 တြင္ေခၚယူေနေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း (30) ခု အား စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။