HR ဌာနရဲ႕ အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

HR ဌာနရဲ႕ အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

HR ဌာနဟာ ကုမၸဏီ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုရဲ႕ အေရးအပါဆံုး တာဝန္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ ကိုင္တြယ္ရပါတယ္။ HR ဌာနရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာ အလုပ္သမား ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္တာ၊ မွတ္တမ္းေတြ သိုမွီးတာ၊ ဝန္ထမ္းသစ္ေတြ ခန္႔အပ္တာ၊ ေလ့က်င့္ေရး အေထာက္အပံ့ေပးတာေတြအျပင္ နစ္နာေၾကး ကိစၥေတြ၊ က႑အလိုက္ အေထာက္အပံ့ ေပးတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ အဲဒီ လုပ္ငန္းစဉ္ေတြက သိပ္ကို အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီ လုပ္ငန္းစဉ္ေတြ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ထိထိေရာက္ေရာက္ လည္ပတ္မႈ မရွိဘူးဆိုရင္ ကုမၸဏီရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ဝန္ထမ္းေရးရာ က႑ေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြ မစံုလင္တဲ့ သေဘာပါပဲ။

အလုပ္သမား ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
HR ဌာနရဲ႕ ဦးစားေပးအဆင့္ တာဝန္တစ္ခုကေတာ့ ကုမၸဏီရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြဟာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အလုပ္သမား ဥပေဒေတြနဲ႔အညီ လည္ပတ္ေနတာ ေသခ်ာေစဖို႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ HR ဌာနဟာ သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ဥပေဒေတြ၊ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ေသခ်ာ နားလည္ သိရွိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ လုပ္သား တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အလုပ္ခ်ိန္ နာရီအေရအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္၊ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ အစရွိတာေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ကိုင္တြယ္ဖုိ႔ HR ဌာနက တာဝန္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝန္ထမ္းသစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ျခင္း
HR ဌာနရဲ႕ ေနာက္ထပ္ အဓိက အက်ဆံုး လုပ္ငန္းတာဝန္ တစ္ခုကေတာ့ ဝန္ထမ္းသစ္ေတြ ငွားရမ္း ခန္႔အပ္တာနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈေတြ ေထာက္ပံ့ေပးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအပိုင္းမွာေတာ့ လစ္လပ္ ေနရာေတြကို ေၾကညာတာ၊ အလုပ္လာေလွ်ာက္သူေတြကို အင္တာဗ်ဴးတာ၊ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္လုိက္တဲ့ ဝန္ထမ္းသစ္ေတြကို လိုအပ္တဲ့ ေလ့က်င့္ကာလ အခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ HR ဌာနေတြဟာ အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘက္ေပါင္းစံုက အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဝန္ထမ္းလမ္းညႊန္ စာအုပ္လုိ ေလ့က်င့္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းေတြ ျဖန္႔ေဝေပးတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။

မွတ္တမ္းသိုမွီးျခင္း
ကုမၸဏီ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုရဲ႕ မွတ္တမ္းသိုမွီးမႈ က႑မွာ HR ဌာနက အေခါင္အခ်ဳပ္ သေဘာမ်ိဳး စီမံ ခန္႔ခြဲေလ့ ရွိပါတယ္။ ကုမၸဏီ တစ္ခုဟာ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြ၊ ဝယ္ယူမႈ စာရင္းအင္းေတြနဲ႔ လုပ္ငန္း အေျခအေန အေျပာင္းအလဲဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းေတြကို စနစ္တက် ျပဳစုထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ HR ဌာနဟာ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈ အပါအဝင္ လိုအပ္တဲ့ မွတ္တမ္းေတြကိုလည္း ထိန္းသိမ္းထားရမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ ကုမၸဏီရဲ႕ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ကိစၥ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခ်က္အလက္ေတြ၊ အာမခံ မွတ္တမ္းေတြနဲ႔ တျခားကိစၥေတြကိုပါ မွတ္တမ္း သိမ္းဆည္းထားဖို႔ HR ဌာနက လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

လုပ္ခလစာနဲ႔ ခံစားခြင့္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း
HR ဌာနဟာ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ လုပ္ခလစာ အပါအဝင္ ေငြေပးေခ်မႈေတြကို သတ္မွတ္ဖို႔လည္း တာဝန္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီ အႀကီးစားေတြမွာေတာ့ လုပ္ခလစာ ကိစၥကို ဌာနေတြ ခြဲျခား ကိုင္တြယ္ၾကတယ္။ ကုမၸဏီငယ္ေတြမွာေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ HR ဌာနရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြက တာဝန္ယူရပါတယ္။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အက်ိဳးခံစားခြင့္လို ကိစၥရပ္ေတြပါ HR ဌာနနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းခြင္ ဆက္ဆံေရးကို ၾကပ္မတ္ျခင္း
HR ဌာနရဲ႕ ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီး တာဝန္တစ္ခုကေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြၾကား ဆက္ဆံေရးကို ၾကပ္မတ္ ကိုင္တြယ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ေစ၊ ဝန္ထမ္းနဲ႔ မန္ေနဂ်ာၾကားမွာျဖစ္ေစ အျငင္းအခံု ျပႆနာမ်ိဳး တစ္ခုခု ေပၚလာရင္ HR ဌာနက ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းေပးရပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြ ဘက္ကလည္း လုပ္ငန္းခြင္ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျပႆနာေတြ ရွိလာတဲ့အခါ HR ဌာနရဲ႕ ေျဖရွင္းမႈကို ရယူဖို႔ အကူအညီ ေတာင္းခံသင့္ပါတယ္။

ဝန္ထမ္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္း
HR ဌာန တာဝန္ရွိသူေတြဟာ အဖြဲ႕အစည္းတြင္း ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း အစီအမံေတြ ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရတတ္ပါတယ္။ အဲဒီ အစီအမံေတြကိုေတာ့ PIPေတြလို႔ အတိုေကာက္ ေခၚေဝၚေလ့ ရွိတယ္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အထိုင္မက်ဘဲ ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ အရည္အေသြး ျမင့္တက္လာေစဖို႔ စဉ္းစား အဆိုျပဳမႈေတြ ေထာက္ပံ့ေပးတာမ်ိဳးပါ။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ဒဲလက္စ္ၿမိဳ႕က တကၠဆက္စ္ တကၠသိုလ္က ထုတ္ျပန္မႈ တစ္ခုမွာ PIP လုပ္ငန္းစဉ္ေတြ ဆိုတာဟာ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ အမူအက်င့္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို အေျခခံၿပီး အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအတြင္း သတ္မွတ္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ အထေျမာက္ေအာင္ ကူညီ ျဖည့္ဆည္းတာမ်ိဳး ျဖစ္သင့္တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ PIPေတြမွာ ဝန္ထမ္း အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ဖုိ႔ လိုအပ္တဲ့ အရင္းအျမစ္ အေထာက္အပံ့ေတြကိုပါ ထည့္သြင္း အဆိုျပဳသင့္ၿပီး ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့အတုိင္း ျဖစ္မလာရင္ ႀကံဳလာႏုိင္မယ့္ အက်ိဳးဆက္ေတြကိုပါ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ျပထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။