29092017

လစာ(၃)သိန္းမွစ၍ သိန္း(၂၀)၀န္းက်င္ထိရရိွႏိုင္ေသာ ရာထူးၾကီးလစာျမင့္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း (၆၃)ခု အား Dagon Glory Recruitment Services ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကုမၸဏီၾကီးအခ်ိဳ႕မွ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းေခၚယူေနပါသည္။
စီဗီပို႔ရန္ (ဓါတ္ပံုႏွင္႔တကြ): info@myanmarjoblink.com

၀က္ဆိုက္ဒ္တြင္အလုပ္ရွာရန္: http://www.myanmarjoblink.com/user/jobseeker-register

စီဗီေဖာင္ေလွ်ာက္လႊာအားအမွတ္-၂၃(A)၊ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ေျမနီကုန္း၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္၍လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

28092017

28092017

Dagon Glory Recruitment Services ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကုမၸဏီၾကီးအခ်ိဳ႕မွ 28th September တြင္ေခၚယူေနေသာလစာ(၁)သိန္းခြဲမွစ၍(၁၀)သိန္း၀န္းက်င္အထိရရွိႏိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း (၁၉) ခုကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

စီဗီပို႔ရန္ (ဓါတ္ပံုႏွင္႔တကြ): info@myanmarjoblink.com

၀က္ဆိုက္ဒ္မွအလုပ္ရွာရန္: http://www.myanmarjoblink.com/user/jobseeker-register

စီဗီေဖာင္ေလွ်ာက္လႊာကိုအမွတ္-၂၃(A)၊ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ေျမနီကုန္း၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္၍လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

27092017

27092017

Dagon Glory Recruitment Services ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကုမၸဏီၾကီးအခ်ိဳ႕မွ 27th September တြင္ေခၚယူေနေသာလစာ(၂)သိန္းမွစ၍(၁၅)သိန္း၀န္းက်င္အထိရရွိႏိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း (၂၅) ခုကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

စီဗီပို႔ရန္ (ဓါတ္ပံုႏွင္႔တကြ): info@myanmarjoblink.com

၀က္ဆိုက္ဒ္မွအလုပ္ရွာရန္: http://www.myanmarjoblink.com/user/jobseeker-register

စီဗီေဖာင္ေလွ်ာက္လႊာကိုအမွတ္-၂၃(A)၊ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ေျမနီကုန္း၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္၍လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။