03102017-01

03102017-01

လစာ(၃)သိန္းမွစ၍ သိန္း(၄၀)၀န္းက်င္ထိရရိွႏိုင္ေသာ ရာထူးၾကီးလစာျမင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ေပါင္း (၂၁)ခု အား Dagon Glory Recruitment Services ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကုမၸဏီၾကီးအခ်ိဳ႕မွ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းေခၚယူေနပါသည္။
စီဗီပို႔ရန္ (ဓါတ္ပံုႏွင္႔တကြ): info@myanmarjoblink.com

၀က္ဆိုက္ဒ္တြင္အလုပ္ရွာရန္: http://www.myanmarjoblink.com/user/jobseeker-register

စီဗီေဖာင္ေလွ်ာက္လႊာအားအမွတ္-၂၃(A)၊ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ေျမနီကုန္း၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္၍လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

02102017

02102017

Dagon Glory Recruitment Services ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာကုမၸဏီၾကီးအခ်ိဳ႕မွ 2nd October 2017 တြင္ေခၚယူေနေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း (25)ခုအားအခ်ိန္မွီေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

စီဗီပို႔ရန္ (ဓါတ္ပံုႏွင္႔တကြ): info@myanmarjoblink.com

၀က္ဆိုက္ဒ္မွအလုပ္ရွာရန္: http://www.myanmarjoblink.com/user/jobseeker-register

စီဗီေဖာင္ေလွ်ာက္လႊာကိုအမွတ္-၂၃(A)၊ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ေျမနီကုန္း၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္၍လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

30092017

30092017

Dagon Glory အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္း အားစတင္တည္ေထာင္သည္မွစ၍ယခုလက္ရိွအခ်ိန္ထိ (၄)ႏွစ္တာကာလ အတြင္း ကုမၸဏီေပါင္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြသူေပါင္း(၂၀၀၀) ေက်ာ္အား အလုပ္အကိုင္မ်ားရွာေဖြေပးႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။
ယခုတစ္ပတ္အတြက္ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွလစ္လပ္ေနေသာ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း(၈၈)ခုအား အခ်ိန္မွီေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
CV ပို႔ရန္(ဓါတ္ပံုႏွင့္တကြ) : info@myanmarjoblink.com
Website တြင္ အလုပ္ရွာရန္ : http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs
အမွတ္-၂၃/A, ရွမ္းကုန္းလမ္း ၊ ေျမနီကုန္း၊ စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ သို႔လည္း လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။