လစာတိုးေတာင္းဖုိ႔ အဆိုျပဳစာမွာ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ ၅ ခု ================

အလုပ္ခြင္မွာ လုပ္သက္လည္း ၾကာျမင့္လာၿပီ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးနဲ႔ အလုပ္အေပၚ အက်ိဳးျပဳႏုိင္စြမ္းကလည္း ျမင့္တက္လာၿပီဆိုရင္ လုပ္ခလစာ တိုးျမႇင့္ၿပီး ရရွိသင့္တာ အမွန္ပါပဲ။ တကယ္လုိ႔ အလုပ္ဌာနဘက္က ဒီအပိုင္းမွာ ေႏွာင့္ေႏွးေနတယ္၊ ပ်က္ကြယ္ေနတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ဘက္က ရသင့္ရထိုက္တဲ့ လုပ္ခလစာကို တိုးျမႇင့္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုရမွာပါ။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ အဲဒီလို ေတာင္းဆိုတဲ့ အခါမွာ တရားဝင္ စာတင္ၿပီး အဆိုျပဳဖုိ႔ လိုပါတယ္။ လုပ္ခလစာ ျမႇင့္တင္ေပးဖုိ႔ စာေရးသား ေတာင္းဆိုရာမွာ အေလးထား ထည့္သြင္းရမယ့္ အေၾကာင္းအရာ ငါးခုကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

ညံ့ဖ်င္းတဲ့ HR စီမံခန္႔ခြဲမႈေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႕လာႏုိင္တဲ့ ဆိုးက်ိဳး႐ိုက္ခတ္မႈေတြ ===========

လူ႔အရင္းအျမစ္ (HR)ဌာနဟာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေရေသာက္ျမစ္နဲ႔ တူညီတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ယူနစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ HRေတြက ကုမၸဏီရဲ႕ ဝန္ထမ္းအင္အားနဲ႔ အရည္အေသြးကို အေကာင္းဆံုး ထိန္းညႇိ ကိုင္တြယ္ဖုိ႔ တာဝန္ယူေလ့ရွိၿပီး HRေကာင္းေတြ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ကုမၸဏီက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တိုးတက္မႈေတြ ရွိလာတတ္တာ အထင္အရွားပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္မွာလည္း HRပိုင္းက ညံ့ဖ်င္းရင္၊ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီရင္ ဆိုးရြားတဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ ႐ိုက္ခတ္မႈေတြ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ပါေသးတယ္။

လုပ္ငန္းခြင္က ခ်စ္စရာ့ အလယ္လူမ်ား (Middle Managerေကာင္းေတြရဲ႕ ဝိေသသ ရွစ္ရပ္)

သူတို႔ဟာ လုပ္ငန္း သေဘာသဘာဝ အရေရာ၊ ရာထူး သတ္မွတ္ခ်က္ အရပါ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုရဲ႕ အလယ္အလတ္ ေနရာမွာ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ Middle Managerလုိ႔ ၿခံဳငံုေခၚေဝၚေလ့ရွိတဲ့ သူေတြက အမႈေဆာင္ မဟုတ္တဲ့ အရာရွိေတြ၊ ဌာနမွဴးေတြ၊ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ စီမံခန္႔ခြဲရတဲ့ မန္ေနဂ်ာေတြကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Middle Managerေတြရဲ႕ သေဘာသဘာဝကိုက အဆင့္အျမင့္ဆံုး အမႈေဆာင္ေတြ၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ လက္ေအာက္ ဝန္ထမ္းေတြၾကားမွာ ခ်ိတ္ဆက္ တာဝန္ယူရေလ့ ရွိပါတယ္။ တစ္ခါတေလက်ရင္ ၾကားလူေတြပီပီ အထက္လူႀကီးရဲ႕ အျပစ္တင္မႈေရာ၊ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြရဲ႕ အျမင္မၾကည္မႈကိုပါ ခံရတတ္ျပန္တယ္။

ဒါေပမဲ့ Middle Managerေတြဟာ လုပ္ငန္းရဲ႕ အရွိန္အဟုန္ကို ထိန္းညႇိမႈနဲ႔ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ လည္ပတ္မႈေတြမွာ အေရးအႀကီးဆံုး ၾကားခံ အစိတ္အပိုင္းေတြ ျဖစ္ေနေလ့ ရွိပါတယ္။ အရည္အေသြး ျပည့္ဝၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္တတ္တဲ့ Middle Managerေတြကို ႏွစ္လို ခ်စ္ခင္သင့္တယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ ေအာက္ပါ အခ်က္ေတြနဲ႔ ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္ႏုိင္မွာပါ။