ညံ့ဖ်င္းတဲ့ HR စီမံခန္႔ခြဲမႈေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႕လာႏုိင္တဲ့ ဆိုးက်ိဳး႐ိုက္ခတ္မႈေတြ ===========

ညံ့ဖ်င္းတဲ့ HR စီမံခန္႔ခြဲမႈေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႕လာႏုိင္တဲ့ ဆိုးက်ိဳး႐ိုက္ခတ္မႈေတြ ===========

လူ႔အရင္းအျမစ္ (HR)ဌာနဟာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေရေသာက္ျမစ္နဲ႔ တူညီတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ယူနစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ HRေတြက ကုမၸဏီရဲ႕ ဝန္ထမ္းအင္အားနဲ႔ အရည္အေသြးကို အေကာင္းဆံုး ထိန္းညႇိ ကိုင္တြယ္ဖုိ႔ တာဝန္ယူေလ့ရွိၿပီး HRေကာင္းေတြ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ကုမၸဏီက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တိုးတက္မႈေတြ ရွိလာတတ္တာ အထင္အရွားပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္မွာလည္း HRပိုင္းက ညံ့ဖ်င္းရင္၊ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီရင္ ဆိုးရြားတဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ ႐ိုက္ခတ္မႈေတြ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ပါေသးတယ္။

ညံ့ဖ်င္းတဲ့ အစီအစဉ္နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား
HRဌာနဟာ လုပ္ငန္းခြင္ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အေျခအေနေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္ညီတဲ့ လူသစ္ေခၚယူမႈ၊ အစီအစဉ္ ခ်မွတ္မႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ အမႈေဆာင္ေတြနဲ႔ HRဌာနၾကားမွာ အဆက္ျပတ္လြန္းေနတဲ့အခါ လက္ေတြ႕ အေျခအေနနဲ႔ ကင္းကြာတဲ့ ဆံုးျဖတ္မႈေတြ၊ အရည္အေသြးပိုင္း အားနည္းတဲ့ အစီအမံေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ၿပီး ဆိုးရြားလြန္းတဲ့ အမွားေတြဆီ ဦးတည္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ HR စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ိဳးဟာ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ လက္ေတြ႕ ေပၚေပါက္လာေစဖို႔ အင္မတန္ ခက္ခဲသြားေစမွာပါ။

ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္အေျခအေန
HRဌာနက ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႕မႈ နည္းပါးၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္စြမ္း အားနည္းရင္ ႐ိုက္ခတ္မႈေတြ ရွိလာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ စိတ္မၾကည္လင္တဲ့၊ စိတ္ဓာတ္က်ေနတဲ့ ဝန္ထမ္းအင္အားစုဟာ ထုတ္ကုန္က႑မွာေရာ၊ အသင္းအဖြဲ႕ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမွာပါ အႏုတ္လကၡဏာဆန္တဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေနမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ အရည္အခ်င္း အလားအလာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ိဳးေတြကို ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးဖုိ႔လည္း ပ်က္ကြက္ေနမယ္ဆိုရင္ ကုမၸဏီ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈေရာ၊ အရည္အေသြးပါ က်ဆင္းလာမွာ ဧကန္ပါပဲ။

ခုတ္ရာတျခား၊ ရွရာတျခား ကိစၥေတြ
HRဌာနဟာ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ လက္ေတြ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို စဉ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာေနၿပီး မွန္ကန္ သင့္ေတာ္တဲ့ ျဖည့္ဆည္းမႈေတြနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေပးဖုိ႔ စီစဉ္ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္ အရလည္း အမွန္တကယ္ လစ္ဟာေနတဲ့ ေနရာေတြမွာ ဝန္ထမ္းသစ္ေတြ ေခၚယျဖည့္တင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္ရတာေတြ ရွိတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္၊ တိတိက်က် ဆန္းစစ္ဆံုးျဖတ္ဖို႔ HRဘက္က အားနည္းမႈေတြ ရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ တကယ္လုိတဲ့ ေနရာေတြမွာ မျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဘဲ မလိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ ပိုလွ်ံေနတာမိ်ဳးေတြ ႀကံဳလာႏုိင္တယ္။ လုပ္ငန္းအတြက္ အမွန္တကယ္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတဲ့ အပိုင္းအတြက္ လူသစ္ေခၚယူတာေတြ၊ မြမ္းမံသင္တန္း ေပးတာေတြ မလုပ္ႏုိင္ဘဲ လြဲေခ်ာ္သြားႏုိင္ပါတယ္။

ဝန္ထမ္း အဝင္အထြက္ၾကမ္းမႈ
ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ HRဌာနက ညံ့ေနရင္ အလုပ္အကိုင္ သဘာဝနဲ႔ စုစည္းေဆာင္ရြက္မႈေတြပါ ထိခုိက္ အားနည္းလာမွာပါပဲ။ ၾကာလာရင္ ဝန္ထမ္းေတြက သူတို႔ရဲ႕ အလုပ္ဟာ တစ္ခုခု မွားေနတယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ခံစားရလာပါလိမ့္မယ္။ အရည္အေသြး ညံ့လြန္းတဲ့ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုစံေတြေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္လာတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြဟာ ေနရာသစ္ကို ရွာေဖြဖုိ႔ စဉ္းစားလာလိမ့္မယ္။ ဒီအခါမွာ ဝန္ထမ္းယိုစီးမႈ မ်ားလာသလို အသစ္ခန္႔ရတဲ့ ဦးေရလည္း တိုးလာၿပီး ဝန္ထမ္း အဝင္အထြက္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ျဖစ္လာမွာပါ။ အေရးႀကီးတာက အရည္အခ်င္း၊ အလားအလာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဝန္ထမ္းေဟာင္းေတြ ထြက္ခြာသြားၿပီး သူတို႔ေနရာအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ိဳး ေခၚယူခန္႔အပ္ႏုိင္စြမ္း မရွိရင္ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အရည္အေသြးပါ က်ဆင္းသြားႏုိင္တယ္ ဆိုတာပါပဲ။

ေအာက္ေျခကေန စတင္ယိုယြင္းမႈ
ထိေရာက္တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳး မရွိတဲ့ HR လမ္းျပေျမပံု စနစ္နဲ႔ HR စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြက အဖြဲ႕အစည္းကို ေရရွည္အတြက္ပါ ဆိုးက်ိဳး႐ိုက္ခတ္မႈေတြ ရွိေစမွာပါ။ လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးရဲ႕ အဆင့္အသီးသီးက ဝန္ထမ္းေတြ အေပၚမွာလည္း သက္ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ မွန္ကန္ အားေကာင္းတဲ့ ၾကပ္မတ္မႈမ်ိဳး မရွိတဲ့အခါ ေအာက္ေျခ အဆင့္ကေန စၿပီး ယိမ္းယိုင္မႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့တဲ့အတြက္ ဒီယိမ္းယိုင္မႈကို ေျဖရွင္းတည့္မတ္ဖို႔ လမ္းမွန္ကို ရွာေတြ႕မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခ်ိန္ၾကာေလေလ၊ အေျခအေနေတြ ပိုဆိုးေလေလ ျဖစ္လာရင္ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး တစ္ခုလံုးရဲ႕ ေအာက္ေျခကစၿပီး ၿပိဳလဲသြားမယ့္ အႏၱရာယ္မ်ိဳးပါ ႀကံဳလာႏုိင္ပါတယ္။