20102017-01

20102017-01

လစာ(၄)သိန္းမွစ၍ (၂၅)သိန္း၀န္းက်င္ထိရရိွႏိုင္ေသာ ရာထူးၾကီးလစာျမင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ေပါင္း (၄၁)ခု အား Dagon Glory Recruitment Services ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကုမၸဏီၾကီးအခ်ိဳ႕မွ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းေခၚယူေနပါသည္။
စီဗီပို႔ရန္ (ဓါတ္ပံုႏွင္႔တကြ): info@myanmarjoblink.com

၀က္ဆိုက္ဒ္တြင္အလုပ္ရွာရန္: http://www.myanmarjoblink.com/user/jobseeker-register

စီဗီေဖာင္ေလွ်ာက္လႊာအားအမွတ္-၂၃(A)၊ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ေျမနီကုန္း၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္၍လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

1. B to B Marketing Manager(Air-Conditioning) (USD 1,500~1,800/Negotiable) Code-16873
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4430

2. General Manager (1,200,000~1,500,000 MMK) Code-16897
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4449

3. Civil Engineer(Male) (USD 1,000~1,500) Code-16530
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4462

4. Air Conditioning Design Engineer (USD 1,000~1,500) Code-16887
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4442

5. Hotel Manager(MDY)(Urgent)(Male)(1,000,000 ~ 1,500,000 MMK) Code - 16945
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4476

6. Deputy Chief Accountant(Female)(Hlaing Thar Yar) (Above 1,000,000 MMK) Code-17031
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4146

7. Corporate Training Manager(Male)(Hlegu) (Above 1,000,000 MMK) Code-14916
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/3326

8. Traffic Control Engineer(Thilawa - Contract) (1,000,000 MMK+++) Code-17033
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4275

9. PR & Media Planner (USD 500 ~ 1,200) Code-17058
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4259

10. Sales & Customers Service Coordinator(Japanese N1) (USD 1,000) Code-17036
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4511

11. Finance Cum Admin Manager (800,000 ~ 1,000,000MMK) Code - 16737
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4343

12. Logistic Executive (USD 700- 1000) Code - 16955
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4478

13. Account Executive(Client Service) (USD 500 ~ 1000) Code-17059
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4257

14. IT Project Manager (900,000 MMK~ ) Code-16919
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4458

15. Senior Account(Female) (800,000~900,000 MMK) Code-16927
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4467

16. Sales Admin Executive(Female)(URGENT!) (800,000MMK) Code - 17028
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4364

17. Junior Sales & Customers Service Coordinator(Japanese N2) (USD 600~700) Code-17037
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4512

18. Senior QS(South Okkalapa & Tharkayta)(Female)(URGENT!) (600,000~800,000 MMK/Negotiable) Code-17043
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4516

19. Marketing Manager(Male) (Above USD 600) Code-17018
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4502

20. Japanese Interpreter/Translator (USD 500~600/Negotiable) Code-16988
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4397

21. Senior Accountant (USD 500 MMK) (Depend on Experience & Ability) Code-17061
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4310

22. Sales & Customers Service Coordinator (Outbound) (500,000~600,000 MMK) Code-17038
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4513

23. Marketing Leader(Female) (400,000~600,000 MMK) Code-17052
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4521

24. Senior Accountant(Female) (Above 500,000 MMK) Code-16911
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4374

25. Sales Executive(IT) (500,000 MMK ~) Code-16918
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4457

26. Secretary to Director(Male) (500,0000 MMK/Negotiable) Code-17054
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4403

27. Procurement Manager(Male) (500,000 MMK/Negotiable) Code-17004
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4498

28. Senior Engineer(Software/JLPT N3) (500,000 MMK/Negotiable) Code-17062
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4524

29. Senior Accountant(Female) (500,000 MMK/Negotiable) Code-17011
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4399

30. Marketing Manager(Travels & Tours)(Female) (500,000 MMK/Negotiable) Code-16982
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4465

31. Admin Officer(Japanese) (USD 400) Code - 16940
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4473

32. Sales Officer(Japanese) (USD 400) Code - 16941
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4474

33. Senior Accountant(Female)(URGENT!) (500,000 MMK) Code-17049
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4487

34. Quality Control(Site Engineer)(Female) (400,000~500,000 MMK/Negotiable) 17055
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4523

35. Marketing Supervisor(Male)(URGENT!) (400,000~500,000 MMK) Code-16901
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4451

36. Japanese Interpreter(Male) (400,000 ~ 500,000 MMK) Code-16903
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/3403

37. Senior Accountant(Female) (400,000~500,000 MMK) Code-16969
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4485

38. Interior Designer(Only Interior Decoration) (URGENT!) (400,000~500,000 MMK) Code-16934
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4469

39. Production Supervisor(Female) (400,000 ~ 450,000 MMK) Code-17020
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4204

40. Japanese Teacher(Yangon) N2 (400,000 MMK/Negotiable) Code-17014
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/3368

41. Product Coordinator(URGENT!) (400,000 MMK) Code-16926
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4466