29112017

29112017

လစာ(၄)သိန္းမွစ၍ သိန္း(၄၀)၀န္းက်င္ထိရရိွႏိုင္ေသာ ရာထူးၾကီးလစာျမင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ေပါင္း (၃၃)ခု အား Dagon Glory Recruitment Services ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကုမၸဏီၾကီးအခ်ိဳ႕မွ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းေခၚယူေနပါသည္။
စီဗီပို႔ရန္ (ဓါတ္ပံုႏွင္႔တကြ): info@myanmarjoblink.com

၀က္ဆိုက္ဒ္တြင္အလုပ္ရွာရန္: http://www.myanmarjoblink.com/user/jobseeker-register

စီဗီေဖာင္ေလွ်ာက္လႊာအားအမွတ္-၂၃(A)၊ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ေျမနီကုန္း၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္၍လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

1. Project Manager/Project Director (Civil Engineering) ($ 3000 - 4000) Code-17565
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4823

2. Lawyer (Commercial/Corporate) (USD 1500 ~ 3500) (Depend on ability) Code-17593
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4843

3. Site Manager(Electrical Engineer) (USD 2000) (Depend on experience) Code-16357
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4153

4. Architect Manager (USD 1000 ~ 2000) Code-16292
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4124
5. Business Development Manager (Real Estate) (1,000,000~2,000,000 MMK/Negotiable) Code-17303
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4657

6. Assistant Manager (Japanese Speaker) (1500 USD) (Negotiable) Code-17636
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4872

7. General Manager (Mobile App/Website) (USD 750~1,000) Code-16801
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4184

8. Sales & Marketing Manager(Food) (USD 700~1,000) Code-17273
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4643

9. CCTV/Fire Alarm Installation Engineer (700,000 ~ 1,500,000 MMK) (Depend on experience) Code-15326
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/3623

10. Japanese interpreter and translator (500-1000 USD) (Depend on experience) Code-17619
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4858
11. Finance Manager (800,000 ~ 1,000,000 MMK) (Negotiate) Code-17418
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4725

12. Senior Manager (700,000~1,000,000 MMK) (Nego) Code-17642
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4875

13. Graphic Designer (500,000 - 900,000 MMK) Code-17620
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4859

14. Sale and Marketing Manager (700,000~800,000 MMK) (Negotiate) Code-17564
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4822

15. Customer Service (Depend on Experience and Ability) Code-17622
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4861

16. Graphic Designer (Advertisement) (600 USD) Code-17574
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4830

17. Marketing Officer ($ 600) Code - 14970
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/3524

18. Admin cum Interpreter (Japanese) (USD 600 - 1000) Code-17639
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4877

19. Sales Executive (USD 450 - 500) Code-14573
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/2979

20. Sales Executive (USD 400 ~ 450) (Negotiate) Code-17484
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4766

21. English/Chinese Interpreter (Above 400,000 - 600,000 MMK) Code-17612
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4853

22. Warehouse Assistant (Male) (4.5~5 lkhs) Code-17559
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4817


23. Assistant Accountant (4-5 Lakhs) Code-17566
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4824

24. Compliance Officer (USD 400) (++OT fees) Code-17592
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4842

25. HR Officer (USD 400) Code-17587
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4838

26. Chief Account(Female) (500,000~600,000 MMK) Code-17618
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4857

27. Senior Accountant (Female) (Above 500,000 MMK) (Negotiate) Code-17629
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4866

28. Senior Design Architect (Male) (Over 500,000 MMK) Code-17632
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4869

29. Audit Manager (Above 500,000 MMK) (Nego) Code-17563
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4821

30. Chief Account (For Mandalay) (Female) (500,000 MMK) (Negotiate) Code-17640
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4874

31. Research & Development (Female) (400,000~500,000 MMK) (Negotiate) Code-17560
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4818

32. Sales & Marketing Executive (Above 400,000 MMK) Code-17635
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4871

33. Senior Accountant (Female) (400,000 MMK) Code-17094
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4404