22112017

22112017

ရာထူးၾကီးလစာျမင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ေပါင္း (၂၉)ခု အား Dagon Glory Recruitment Services ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကုမၸဏီၾကီးအခ်ိဳ႕မွ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းေခၚယူေနပါသည္။
စီဗီပို႔ရန္ (ဓါတ္ပံုႏွင္႔တကြ): info@myanmarjoblink.com

၀က္ဆိုက္ဒ္တြင္အလုပ္ရွာရန္: http://www.myanmarjoblink.com/user/jobseeker-register

စီဗီေဖာင္ေလွ်ာက္လႊာအားအမွတ္-၂၃(A)၊ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ေျမနီကုန္း၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္၍လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

1. Sales & Marketing Officer (Above USD 1000) (Depend on experience) Code-17469
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4756

2. Marketing Manager (Male) (Above 1,000,000 MMK) Code-17488
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4769

3. Sales Manager (1,000,000 MMK) Code-17497
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4777

4. General Manager of Sales (Male) ($800) Code-17490
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4770
5. Service Maintenance (Male) (600 ~ 800 USD) Code-
17509
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4786

6. Merchandising Manager (Male) (900,000 ~ 1,200,000 MMK) Code-17513
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4800

7. Marketing Manager(Male) (Above USD 700) Code-17284
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4502

8. Sales Manager (800,000 MMK) (Negotiate) Code-17481
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4763

9. Senior QS (Female) (600,000~800,000 MMK) (Nego) Code-17471
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4758

10. Accountant (Finance) (Urgent) (500,000~800,000 MMK) Code-17519
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4791
11. Chief Accountant (700,000 MMK) (Negotiable) Code-17524
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4796

12. Sale Manager (CCTV, Fire Alarm) (Salary is Negotiate) Code-17527
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4799

13. Operation Manager (Male) (500,000 -700,000 MMK) Code-17491
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4771

14. Head Chef (Male) (500,000 ~ 700,000 MMK) Code-16124
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4026

15. Area Sales Manager (Pharmaceutical) (Above USD 500) Code-17264
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4638

16. Marketing Officer (500,000 ~ 600,000 MMK) (Negotiable) Code-16532
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4243
17. Project Coordinator (500,000 MMK) (Negotiate) Code-17510
www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4787

18. Regulatory Manager (500,000 MMK/Negotiable) Cod-17152
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4575

19. Assistant Admin HR Manager (400,000 ~ 500,000 MMK) Code-17367
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4162

20. Sale and Marketing Manager (Male) (400,000 ~ 500,000 MMK) (Negotiate) Code-17479
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4762

21. HR & Admin Executive (300,000~500,000 MMK) Code-17520
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4792

22. Accountant (Production) (Female) (300,000~500,000 MMK) Code-17521
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4793

23. Finance Associate / Cashier (Urgent) (300,000~500,000 MMK) Code-17518
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4790

24. Head Chef (Male) (250,000 ~ 500,000 MMK) Code-17473
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4759

25. Marketing Supervisor (400,000 MMK) (Nego) Code-17503
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4781

26. Merchandising Staff (Male) (300,000 - 400,000 MMK) Code-17515
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4788

27. Sales and Marketing Executive (300,000 ~ 400,000 MMK) (Negotiate) Code-17478
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4761

28. Procurement Assistant(Female) (250,000~400,000 MMK/Negotiable) Code-17341
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4548

29. Inventory Staff (Female) (200,000~400,000 MMK) (Negotiate) Code-17486
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4768