26102017-01

26102017-01

လစာ(၄)သိန္းမွစ၍ သိန္း(၃၀)၀န္းက်င္ထိရရိွႏိုင္ေသာ ရာထူးၾကီးလစာျမင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ေပါင္း (၄၀)ခု အား Dagon Glory Recruitment Services ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကုမၸဏီၾကီးအခ်ိဳ႕မွ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းေခၚယူေနပါသည္။
စီဗီပို႔ရန္ (ဓါတ္ပံုႏွင္႔တကြ): info@myanmarjoblink.com

၀က္ဆိုက္ဒ္တြင္အလုပ္ရွာရန္: http://www.myanmarjoblink.com/user/jobseeker-register

စီဗီေဖာင္ေလွ်ာက္လႊာအားအမွတ္-၂၃(A)၊ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ေျမနီကုန္း၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္၍လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။


1. B to B Marketing Manager(Air-Conditioning) (USD 1,500~2,500/Negotiable) Code-16873
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4430

2. Civil Engineer(Male) (USD 1,000~1,500) Code-17114
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4552

3. Sales Manager(Media/Advertising) (1,000,000~1,500,000) Code-17157
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4572

4. HR Manager(Japanese N2) (1,000,000~1,300,000 MMK) Code-17078
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4533

5. Sales Executive (USD 1,000/Negotiable) Code-17140
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4566

6. HR Manager (Around 1,000,000) Code-17166
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4585

7. Sales and Marketing Manager (Around 1,000,000 MMK) Code-17168
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4584

8. Project Marketing Manager (Around 1,000,000 MMK) Code-17171
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4583

9. Trading Manager( importing, exporting procedures, making documentations) (800,000 ~ 1,000,000 MMK) Code-17087
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/3846

10. Secretary Cum Admin Staff (Japanese 1 or 2) (USD 700~1,000) Code-17161
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4570

11. Electrical Engineer ($ 500 ~ $ 1,000) Code-17075
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4149

12. Chief Accountant(Female) (500,000~1,000,000 MMK) Code-17122
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4554

13. IT Project Manager (900,000 MMK~ ) Code-17158
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4458

14. Sales Manager(Sales & Translator) (USD 800) Code-17098
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4541

15. IT Manager (USD 800) Code-17090
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/3953

16. Sales Admin Executive(Female)(URGENT!) (800,000MMK) Code - 17125
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4364

17. Warehouse & Logistic Assistant Manager (600,000 ~ 800,000 MMK/Negotiable) Code-17104
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4279

18. Senior Android Developer(URGNET!) (500,000~700,000 MMK/Negotiable) Code-17146
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4536

19. Marketing Manager (400,000~700,000 MMK/Negotiable) Code-17103
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4545

20. Tour Operation Manager (500,000~600,000 MMK/Negotiable) Code-17132
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4560

21. Chief Account(Female)(URGENT!) (500,000~600,000 MMK) Code-17105
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4448

22. Sales Manager(Insurance) (USD 500) Code-17100
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4542

23. Account Cum Admin Officer(Japanese)(Female) (500,000 ~ 550,000 MMK) Code-16846
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/3937

24. Japanese Teacher(N2)(Mandalay) (450,000~550,000 MMK) Code-17147
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4578

25. Sales Engineer(Yangon) (Oil&Gas)(Salary/Negotiable) Code-17142
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4568

26. Sales Engineer or Sales Admin (Naypyitaw) (Oil&Gas) (Salary/Negotiable) Code-17143
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4569

27. Automobile Spare Parts Manager(Male) (Above 500,000 MMK) Code-17086
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4537

28. Senior Accountant(Female)(URGENT!) (Above 500,000 MMK) Code-17116
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4487

29. Finance Controller(Female)(URGENT!) (Above 500,000 MMK/Negotiable) Code-17110
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4549

30. Services Manager(Male) (Above 500,000 MMK) Code-17141
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4567

31. Secretary to Director(Male) (500,0000 MMK/Negotiable) Code-17174
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4403

32. Office Admin Manager (500,000 MMK/Negotiable) Code-17151
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4581

33. Regulatory Manager (500,000 MMK/Negotiable) Cod-17152
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4575

34. M & E Engineering Manager(Japanese N3) (500,000 MMK) Code-17149
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4579

35. Senior Accountant(Female)(URGENT!) (400,000~500,000 MMK) Code-17077
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4485
¬¬¬¬¬¬
36. Graphic Designer (3D Animation) (400,000 MMK/Negotiable) Code-17115
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4123

37. Business Development Executive (400,000 MMK) Code-17088
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/3957

38. Audit (400,000 MMK) Code-17089
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/3954

39. Senior Accountant(Female) (400,000 MMK) Code-17094
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4404

40. Project Coordinator (Around 400,000 MMK) Code-17128
http://www.myanmarjoblink.com/find-jobs/detail/4556