ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ဖုိ႔ သတိမူသင့္တဲ့ ကိစၥရပ္ ၄ ခု

ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ဖုိ႔ သတိမူသင့္တဲ့ ကိစၥရပ္ ၄ ခု

ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္တဲ့အခါ လုပ္ငန္းရဲ႕ အရွိန္အဟုန္ တိုးတက္မႈကလည္း ပိုေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ ဒါက ပံုေသနည္းပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ ဝန္ထမ္း အဝင္အထြက္ ကိစၥေတြက ကုမၸဏီရဲ႕ ဘ႑ာေရးကိုလည္း အထုိက္အေလ်ာက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္လာေစႏုိင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ လက္ရွိဝန္ထမ္းကို ေပးေခ်ဖုိ႔ ျငင္းပယ္တဲ့ လုပ္ခေငြေၾကးေတြဟာ ဝန္ထမ္းသစ္ ခန္႔အပ္မႈ လုပ္ငန္းစဉ္ထဲမွာ ကုန္က်စရိတ္ ျဖစ္လာတတ္တာကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ တစ္ခုမွာ ဝန္ထမ္းေတြ အဝင္အထြက္ ရွိေနတာဟာ မဆံုးႏုိင္တဲ့ စက္ဝန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာက ထူးခၽြန္တဲ့၊ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ ထြက္ခြာသြားၿပီ ဆိုရင္ ကုမၸဏီအတြက္ အႏုတ္လကၡဏာ သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာမယ္ ဆိုတာပါ။ ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြ ဆံုး႐ံႈးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ဆိုရင္ ထုိက္သင့္တဲ့ ေငြေၾကး သံုးစြဲမႈေတြအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ထားရွိသင့္တယ္လို႔ အလုပ္အကိုင္ ေနရာ ၅၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဆန္းစစ္ ေလ့လာထားတဲ့ Glassdoorရဲ႕ စီးပြားေရး သုေတသန အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

HR ေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕စရိုက္သဘာ၀မ်ား

HR ေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕စရိုက္သဘာ၀မ်ား

HR တစ္ေယာက္ရဲ႕ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အရည္အခ်င္းကို အကဲျဖတ္မယ္ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကို္ယ္ေသြး၊ စ႐ိုက္လကၡဏာ၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ အားလံုးဟာ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ရမယ့္ ညႊန္ကိန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီသၿပီး ထူးခၽြန္ထက္ျမက္တဲ့ HR ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစဖို႔ဆိုရင္ အေျခခံအားျဖင့္ ေအာက္ပါ အရည္အေသြးေတြနဲ႔ ျပည့္စံုသင့္ပါတယ္။

HRဌာနကို ဝန္ထမ္းေတြ မုန္းတီးသြားႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းရင္း ၅ ခု

HRဌာနကို ဝန္ထမ္းေတြ မုန္းတီးသြားႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းရင္း ၅ ခု

HRဌာနဟာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုရဲ႕ လည္ပတ္မႈအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အသက္ေသြးေၾကာလို အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ HRဌာနဟာ လူမုန္းခံရတတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႐ံုးနဲ႔ ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ အျမင္မၾကည္မႈကို ခံရတတ္ပါတယ္။ HRဌာန လူမုန္းခံရၿပီဆိုရင္ အဓိကအားျဖင့္ အေျခခံက်တဲ့ အေၾကာင္းရင္း ၅ ခု ရွိတတ္ပါတယ္။