စက်ရုံသန့်ရှင်းရေး (Factory Cleaner) (ညှိနိူင်း) Code-37383

Dagon Glory Recruitment Services
Updated at: 02/07/2020
Job Details
Job Type:
Full Time
Job Category:
Driver/Cleaners/ Securities/General Workers
No. of Vacancy:
5
Company Details
Company Main Industry:
Manufacturing/Production
No. of Employees:
20
Joining Period:
30 (in days)
Preferred Candidate
Career Level:
Entry / Junior
Diploma/Degree:
High School or Some Education
Years of Experiences:
1-3 Years
Professional skills

Good interpersonal Skills

Job Description

Thilawa စက်မှုဇုန် အတွင်း ရှိ Japan Investment Production Factory ကြီးတွင်တာ၀န်ထမ်းဆောင်ရန်


စက်ရုံ သန့်ရှင်းရေး

- သီလ၀ါစက်မှုဇုန်တွင် တာ၀န်ထမ်းဆောင်ရမည်
- သာကေတ / သန်လျင် /ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တို့တွင် နေထိုင်သူများ ဦးစားပေးပါမယ်

Job Requirement

-အခြေခံလစာအပြင် အချိန်ပိုကြေးများ / Ferry အကြိုအပို့/ တခြားခံစားခွင့်များလည်းရှိပါသည်
- အလုပ်ချိန် (မနက်ဆိုင်း / ညဆိုင်းဖြင့်) ဆင်းနိုင်ရမည်

Company Profile

Dagon Glory Recruitment Services

Introducing Dagon Glory, a recruiting firm, that is in business of solving your talent scarcity. Dagon Glory is the perfect platform for employers to meet top talents in Myanmar.